watlogo
วีดีโอ คลิป

 

 
 
 
 
 
 

 

 

lg01

ประวัติวัดดอลาร์น่าวนาราม ประเทศสวีเดน

we

เมื่อวันที่๑๕พฤษภาคม ๒๕๔๖ พระมหาเอกพล พลปญฺโญ พระธรรมทูตไทยประจำประเทศสวีเดน ได้นำคณะศรัทธาชาวพุทธที่อาศัยอยู่ในจังหวัดดอลาร์น่าจำนวนหนึ่งทำพิธีสวดมนต์ฟังธรรมและประกอบ พิธีเวียนเทียนเนื่องใน วันวิสาขบูชา และพร้อมกันนี้ได้ประชุมจัดตั้งสมาคมชื่อ พุทธสมาคมไทยแห่งดอลาร์น่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัดไทยในจังหวัด ดอลาร์น่า สำหรับเป็นที่พึ่งทางใจของชาวพุทธทุกเชื้อชาติ และเพื่อให้เป็นแหล่งเผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกแห่งหนึ่งในดินแดนยุโรป โดยที่ประชุมเห็นชอบให้พระมหาเอกพล พลปญฺโญ เป็นประธานสมาคม เพื่อการจัดสร้างวัดจะได้สำเร็จตามหลักการ จะสร้างวัดให้เป็นวัด เพื่อให้เป็นสถานที่สำหรับสร้างคนให้เป็นคนดีและเป็นที่บำเพ็ญบุญบารมีของชาวโลก    การดำเนินการจัดตั้งสมาคมได้ทำอย่างถูกต้องตามกฎหมายของประเทศสวีเดนว่าด้วยการจัดตั้งสมาคมเพื่อการกุศล (Ideella f ö reningar) และได้รับการอนุมัติจากทางการประเทศสวีเดนให้ดำเนินการได้ตามกฎหมาย เมื่อวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๔๖ หมายเลข Organisationsnummer 882602-1555 พระสงฆ์เข้าอยู่จำพรรษาปฏิบัติศาสนกิจเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ จำนวน ๑ รูป โดยการเช่าบ้านตั้งเป็นสำนักสงฆ์อยู่ก่อน ต่อมา เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๔๖ ทางสมาคมได้จัดงานพิธีเปิดพุทธสมาคมไทยแห่ง ดอลาร์น่าอย่างเป็นทางการ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างวัดไทยดอลาร์น่า โดยมีพระมหาเกรียงไกร ธีรรํสิโก ประธานกรรมการคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป และพระครูคุณสารโสภณ รองประธานคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป ร่วมเป็นประธานเปิดงาน . ในการประชุมคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรปครั้งที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๔๘ เมื่อวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ วัดป่าภูริทัตตาราม เมืองกีเซ่น ประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี คณะกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุตในสหภาพยุโรป ได้เสนอสำนักสงฆ์ไทยดอลาร์น่า ขึ้นเป็นวัดเพื่อให้การบริหารงานของคณะสงฆ์มีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรมชัดเจนยิ่งขึ้น และในโอกาสนี้ ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม ประธานกรรมการที่ปรึกษาสำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ(ธ) , กรรมการคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชและกรรมการมหาเถรสมาคม ได้เมตตาประทานนามวัดใหม่ว่า   “ วัดดอลาร์น่าวนารามปัจจุบันทางวัดได้จัดซื้ออาคารพร้อมที่ดินเพื่อสร้างเป็นวัด สถานที่ตั้งอยู่ ณ Ulvshyttan 63, 781 96 Borlänge ซึ่งเป็นโรงเรียนที่ทางการสวีเดนได้ยุบเลิก มีอายุ 50 ปี มีพื้นที่ดินและส่วนที่ยื่นไปในน้ำทะเลสาบ รวม 7.000 ตารางเมตร พื้นที่ภายในอาคาร 1.109 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องต่างๆสำหรับการใช้งานพร้อมบริบูรณ์ ต่อมาเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ วัดได้กำหนดจัดงานพิธีเปิดป้ายวัดอย่างเป็นทางการ ในการนี้ เจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวโรดม ได้เมตตาเดินทางมาเป็นประธานในพิธี โดยมีท่านเลขานุการเอกจากสถานทูตไทยในกรุงสต๊อกโฮล์ม นายคณิน ธรรมอำนวยสุข และนาย สเวน กุนนาร์ ฮัวแกนสัน( Sven-Gunnar Håkansson ) ประธานกรรมการสำนักงานอำเภอแซตเตอร์ มาร่วมเป็นประธานฝ่ายฆราวาส พร้อมกันนี้ได้มีคณะสงฆ์พระเถรานุเถระจากประเทศไทย และในสหภาพยุโรปมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก ยังความปลาบปลื้มปีติมาสู่ชาวพุทธศาสนิกชนไทยในสวีเดนเป็นอย่างยิ่ง.

 

 

 
 
 
 
 
 

 

วีดีโอ คลิป
 

วัดดอลาร์น่าวนาราม ประเทศสวีเดน
Ulvshyttan 63, 78196 Borlänge Tel/Fax: 0243 19580. Email....
© Copyright 2009 All right Reserved

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player